Skip links

A D A T KE ZE L É SI T Á J É KO Z T A T Ó

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében a CORNER CAR CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint: „Adatkezelő”) által fenntartott és működtetett internetes weboldalon (a továbbiakan, mint: „Honlap”) keresztül megvalósuló adatkezelésnek, főként de nem kizárólagosan az adatok felhasználásának, gyűjtésének, tárolásának és továbbításának jellemzőit mutatja be.

I. Az Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: CORNER CAR CENTER Autójavító Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő székhelye: 1238 Budapest, Szentlőrinci út 17. 

Adatkezelő adószáma: 13922096-2-43  

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-880011  

Adatkezelő képviselője: Bíró Péter Balázs ügyvezető 

Adatkezelő elérhetősége: info@cornercarkft.hu 

II. Az adatkezelés szabályai  

Jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmi rendszer megfelel az Európai Parlament és  a Tanács 2016/679 rendelet (továbbiakban, mint: „GDPR”) 4. cikkében meghatározott  fogalommeghatározásokkal, valamint egyes meghatározások megfelelnek az információs  önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (továbbiakban, mint: „Infotv.”) 3. §-ban foglalt rendelkezéseivel. Ennek megfelelően egyes  meghatározásokat az alábbiak szerint kell értelmezni:  

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett  módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online  azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,  kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló  egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül  kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok  kezeléséhez;  

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában  meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját  meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket  meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat  további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,  valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,  DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem  lehetséges;  

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó  hozzáférhetővé tesz; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi  aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy  rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;  

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó  közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó  által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését a GDPR-ban és az Infotv.-ben  meghatározottaknak megfelelően, jogszerűen és tisztességes adatkezelési eljárás keretében  végzi, az érintett számára átlátható módon.  

Jelen meghatározott követelményeknek való megfelelés céljából az Adatkezelő  hozzáférhetővé teszi honlapján jelen tájékoztatót, ezáltal tájékoztatást biztosítva az  érintetteknek a személyes adataik Adatkezelő általi kezeléséről. Az adatkezelési tájékoztató  megismerését és az abban foglaltak elfogadását (és az érintett személyes adatainak  kezeléséhez való hozzájárulását) igazolja, ha a honlap látogatója az e célból elhelyezett  négyzetet (ún. checkboxot) kipipálja. Ennek megfelelően az adatkezelésre csak akkor kerülhet  sor, ha az érintett ezen egyértelmű és megerősítő cselekedetével egyértelmű hozzájárulását  adja a személyes adatainak kezeléséhez.  

Az Adatkezelő munkavállalói munkavégzési tevékenységük során folyamatosan  gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek (harmadik személyek) ne ismerhessék meg  a kezelt személyes adatokat, valamint arra, hogy a személyes adatok tárolására és védelmére  úgy kerüljön sor, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen megismerhető,  megváltoztatható, törölhető, megsemmisíthető. 

III. Az Adatkezelő honlapján megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon (www.cornercarkft.hu) az e célból kialakított kapcsolatfelvételi felület kititöltésével lehetőséget biztosít a honlap felhasználóinak, valamint a CORNER CAR CENTER Kft. ügyfeleinek arra, hogy fel tudják venni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés célja:Kapcsolatfelvétel a CORNER CAR CENTER Korlátolt Felelősségű
Társasággal;
A kezelt adatok köre:Név, e-mail cím; tárgy; üzenet;
Az adatkezelés  jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett  hozzájárulása; 
A kezelt adatok  tárolásának  határideje:Az üzenet továbbításától számított 30 nap;
Az adatkezelés  módja:Elektronikusan;
Az adat forrása:Az érintettől felvett adat;
Az adatszolgáltatás elmaradásának esetleges következményei:Nincs következménye, a személyes adat szolgáltatása nem kötelező, azonban az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételt megkönnyíti az adatok megadása;
Személyes adatok megismerésére jogosultak köre:Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, az Adatkezelő kapcsolatfelvételre kijelöltmunkavállalója;
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:Nem történik.
Adattovábbításharmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:Nem történik.

b) Cookie-k

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. „sütiket” (angolul: „cookie-kat”) használ, mely egy kis adatállomány, amit az Adatkezelő az érintett böngésző programja részére küld el az Adatkezelő honlapjának felkeresésekor, mely ezt követően az érintett eszközén kerül tárolásra. Az Adatkezelő honlapján ún. alapvető működést biztosító sütiket (angolul: „session-id” vagy „ideiglenes süti”) használ. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. Az ideiglenes sütik csak az érintett weboldalon történő böngészési folyamatának a befejezéséig kerülnek tárolásra.

A honlapon használt Cookie-k önmagukban nem alkalmasak arra, hogy az érintett személyeket azonosítsák, azok használata a honlap szolgáltatásainak biztosításához szükségesek, használatuk elengedhetetlen a honlapon történő navigáláshoz és a honlap egyes funkcióinak a működtetéséhez. A legtöbb böngésző program automatikusan elfogadja a sütiket, azonban az érintettnek lehetősége van olyan beállítást is alkalmazni, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok beérkezését.

Az adatkezelés célja:A www.cornercarkft.hu honlap megfelelő működésének biztosítása;
A kezelt adatok köre:A számítógép internetprotokoll-címe (más néven: IP címe); Domain neve (más néven: URL cím); a hozzáférés adatai; az ügyfél file lekérése (file név és URL cím); a http válaszkódja; a weboldal azon adatai, ahonnan a lekérés történt; a látogatás folyamán forgalmazott bájtok mennyiségére vonatkozó adat; a látogatás időpontja; a megtekintett oldalak adatai;
Az érintettek köre:Az Adatkezelő honlapját (www.cornercarkft.hu) látogató felhasználók
Az adatkezelés jogalapja:A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett
hozzájárulása, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 155.§ (4) bekezdése;
A kezelt adatok tárolásának határideje:Az Adatkezelő weboldalán történő látogatás befejezéséig tartó időtartam;
Az adatkezelés módja:Elektronikusan;
Az adat forrása:Az érintettől felvett adat;
Személyes adatok megismerésére jogosultak köre:Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, az Adatkezelő kapcsolatfelvételre kijelölt munkavállalója;
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:Nem történik;
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:Nem történik;

c) Tiltakozáshoz való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja

 • –  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek, vagy
 • –  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek;Amennyiben ön tiltakozási jogával él, úgy az Adatkezelő nem kezelheti tovább személyes adatait, kivéve abban az esetben, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek a hatályos jogszabályok értelmében elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve amelyek jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez kapcsolódnak.Az Adatkezelő vezetőjének döntése alapján kerül eldöntésre anak ténye, hogy fennállnak-e az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok. Ezzel kapcsolatos álláspontjáról az Adatkezelő vezetője véleményében tájékoztatja Önt, mint érintettet.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Abban az esetben kerülhet sor az adatkezelés korlátozására, amennyiben:

 • –  Ön, mint érintett vitatja az adatok pontosságát, úgy az adatok helyességének megállapítására fordított időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • –  Az adatkezelés jogellenes és Ön, mint érintett a felhasználás korlátozását kéri az adatok törlése helyett;
 • –  Az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, azonban Ön, mint érintett igényli azokat meghatározott jogi igényeinek előterjesztéséhez és érvényesítéséhez;
 • –  Ön, mint érintett – összhangban a GDPR 21. cikkében foglaltakkal – tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés (mérlegelési teszt) lefolytatásának/elvégzésének erejéigAz érintett személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás elbírálásának időtartamára az Adatkezelő felfüggeszti az adatkezelést, megvizsgálja a tiltakozás megalapozottságát és döntést hoz. A döntés eredményéről a kérelmezőt tájékoztatja.Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tiltakozás indokolt volt, úgy a kezelt adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag az adatok tárolására kerülhet sor mindaddig, amíg
  • –  az érintett hozzájárulását adja az adatkezeléshez;
  • –  jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
  • –  más természetes vagy jogi személy védelme érdekében válik szükségessé azadatkezelés, avagy
  • –  jogszabály közérdekből rendeli el az adatok kezelését;

Az Adatkezelő minden olyan címzettett tájékoztat valamennyi helyesbítésről, adatkezelés- korlátozásról vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére ezen címzettekről.

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy Ön, mint érintett jogosult ezen hozzájárulását bármikor visszavonni. Az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintettek számára arról, amennyiben a hozzájárulás visszavonását követően is kezeli az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából (ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányos intézkedés).

V. Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével, avagy az adatbiztonság követelményeinek megsértésével másnak okozott kár, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríteni köteles. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének köelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli semmilyen módon felelősség.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatosan megfogalmazott panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlapja: www.naih.hu
E-mail címeugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy igényei érvényesítése céljából a bírósági eljárás útját válassza. Ezen jogvita elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választásának megfelelően – megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is.

VI. Az adatkezelés módja és az adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről és

biztonságáról, melynek céljából megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az Infotv. a titokvédelmi szabályok érvényre juttatása céljából megfogalmaz. Az Adatkezelő valamennyi, általa kezelt személyes adatot védi a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint attól, hogy azokat jogosulatlanul megváltoztassák, továbbítsák, nyilvánosságra hozzák, avagy véletlen (vagy szándékosan) töröljék, megsemmisítsék, illetve attól, hogy az adatok sérüljenek vagy hozzáférhetetlenné váljanak.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja, hogy:

 • –  jogosulatlan adatbevitelre ne kerüljön sor;
 • –  a rendszereket arra jogosulatlan személy ne használhassa;
 • –  annak ellenőrizhetőségét és visszakövethetőségét, hogy a kezelt személyes adatokat azadatátviteli berendezés alkalmazásával mely hatósági szerveknek továbbították vagytovábbíthatják;
 • –  annak ellenőrizhetőségét és visszakövethetőségét, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • –  a telepített rendszerek esetlegesen bekövetkező üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek;VII. Jelen adatkezelési tájékoztató megváltoztatásához való jogAz Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen nyilatkozatát módosítsa. Amennyiben a nyilatkozat módosítása érinti az érintett által megadott személyes adatok felhasználását, úgy ezen változtatásokról a felhasználót elektronikus levél formájában (e-mailen keresztül) tájékoztatja. Amennyiben az eszközölt módosításokból kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznának, úgy az Adatkezelő külön is kéri az érintett hozzájárulását személyesadatainak kezeléséhez.